САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІН МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ТОҚТАТУ.

17.1. Сақтандыру полисі келесі жағдайларда тоқтатылған болып есептеледі:

1) оның күшін сақтау мерзімі өткен жағдайда;

2) ол мерзімінен бұрын доғарылған жағдайда;

3) Сақтандырушыны сақтандыру төлемін жүргізуге міндеттейтін бірінші сақтандыру жағдайы орын алған кезде.

17.2. Сақтандыру төлемін жүзеге асырған кезде Сақтандыру полисі Сақтандырушының алып қоюына жатады. Бұл жағдайда көліктік құралдың иеленушісі (егер ол жойылмаған болса) өзінің таңдауы бойынша міндетті сақтандырудың осы түрін (класын) жүзеге асыруға құқылы кез келген Сақтандырушымен жаңа мерзімге САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІН МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ТОҚТАТУ. арнап көліктік құрал иеленушілерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру келісімшартын жасасуға міндетті.

17.3. Сақтандыру полисі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде бекітілген жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылады.

17.4. Сақтандыру полисін мерзімінен бұрын тоқтату үшін Сақтанушы (сақтанушы таратылған жағдайда – соның құқықтық мұрагері) Сақтандырушыға жазбаша өтініш береді.

17.5. Полисті мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Сақтанушы сақтандыру сыйақысының бір бөлігін қайтарып алуға құқылы болады, ол келесі формула бойынша есептеледі:

ЧСП = СП * n/N, мұндағы:

ЧСП - Сақтандырушы ұстап отыратын сақтандыру САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІН МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ТОҚТАТУ. сыйақысының мөлшері (теңгедей);

СП – көліктік құралдарды иеленушілердің жауапкершілігін міндетті сақтандыру келісімшарты бойынша төленген сақтандыру сыйақысының мөлшері (теңгедей);

n - көліктік құралдарды иеленушілердің жауапкершілігін міндетті сақтандыру келісімшартының күшіне енген сәтінен бастап арыздану күнін қоса алғандағы оның мерзімінен бұрын бұзылуына дейін өткен мерзім (күн);

N - көліктік құралдарды иеленушілердің жауапкершілігін міндетті сақтандыру келісімшартын жасасу мерзімі (күн).

17.6. ҚР Азаматтық кодексінің 841-бабының 1-тармағында және осы баптың 17.5-тармағында көзделген талаптар сақталмаған жағдайда Сақтанушының сақтандыру САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІН МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ТОҚТАТУ. полисін мерзімінен бұрын бұзу кезінде сақтандыру сыйлықақысының мынадай мөлшердегі бөлігін қайтарып алуға құқығы бар:

тармақш. № Көліктік құралдарды иеленушілердің жауапкершілігін міндетті сақтандыру келісімшартының күшіне ену сәтінен бастап оны мерзімінен бұрын тоқтау сәтіне дейін өткен мерзім Сақтандырушы ұстап қалатын сақтандыру сыйақысының мөлшері (жылдық сақтандыру сыйақысының пайызымен алғанда)
15 күнге дейін
16 күннен 1 айға дейін
1 айдан 2 айға дейін
2 айдан 3 айға дейін
3 айдан 4 айға дейін
4 айдан 5 айға дейін
5 айдан 6 айға дейін
6 айдан 7 айға САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІН МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ТОҚТАТУ. дейін
7 айдан 8 айға дейін
8 айдан 9 айға дейін
9 айдан 10 айға дейін
10 айдан 11 айға дейін
11 айдан артық


documentabafmyj.html
documentabafuir.html
documentabagbsz.html
documentabagjdh.html
documentabagqnp.html
Документ САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІН МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ТОҚТАТУ.